TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỬ ĐÀ

Tuesday, 22/06/2021 - 12:14|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TỬ ĐÀ

Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số:         /SGD&ĐT-GDTrH

V/v tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền về Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
 

Phú Thọ, ngày      tháng 8 năm 2020

 

 

Kính gửi:                               

                                       - Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành;

                                       - Các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở;

                                       - Các trung tâm GDNN-GDTX.

 

          Căn cứ công văn số 538/STTTT-TTBCXB ngày 21/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ về việc tuyên truyền về Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và một số nội dung cần đẩy mạnh công tác truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

          - Thông tin, tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia hưởng ứng Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo hình thức trực tuyến tại sàn Book365.vn (tổ chức bắt đầu từ ngày 01/9/2020-15/9/2020)

          - Tích cực đăng tải, chia sẻ các bài viết, thông tin chính thống về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trên các ấn phẩm xuất bản, trang thông tin điện tử, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị.

          - Tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó có công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt lừa đảo trên không gian mạng.

          - Thường xuyên rà soát, theo dõi thông tin trên môi trường mạng để kịp thời phát hiện các vi phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp đăng tải thông tin không chính xác, sai lệch về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở GD&ĐT (qua phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc Sở (để báo cáo);

- Các Phó Giám đốc Sở;

- Các phòng thuộc Sở: QLĐT&GDTX; GDMN&TH;

- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phùng Quốc Lập

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website