TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỬ ĐÀ

Tuesday, 22/06/2021 - 12:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TỬ ĐÀ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

NĂM HỌC 2021 - 2022 TRƯỜNG THPT TỬ ĐÀ TUYỂN SINH 7 LỚP = 294 HỌC SINH

c) Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 07 lớp, 294 học sinh. (Tăng 14 học sinh so với chỉ tiêu năm học 2020-2021; Điểm tuyển sinh đầu vào năm học 2020-2021 là: 17đ; Điểm tuyển sinh đầu vào năm 2021- 2022 dự kiến khoảng: 24 điểm)

d) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

đ) Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài:

- Môn thi: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh.

- Hình thức thi: Thi viết (môn Toán và tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận).

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

TRƯỜNG THPT TỬ ĐÀ

Số: 72/TB-THPTTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Ninh, ngày 09 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường trung học phổ thông Tử Đà

Năm học 2021 - 2022

 

 
  

 

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-SGD&ĐT ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về Hướng dẫn tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021 - 2022.

Căn cứ công văn số 426/QGD&ĐT-GDTrH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về thông báo lịch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022.

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-SGD&ĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021-2022;

Trường THPT Tử Đà thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Những vấn đề chung

a) Đối tượng tuyển sinh

Là người đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên trong độ tuổi quy định.

b) Địa bàn tuyển sinh

 - Mỗi học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ, đủ điều kiện dự thi quy định tại Quy chế 11 của Bộ GD&ĐT chỉ được đăng ký thi tuyển vào một trường THPT công lập của tỉnh (không kể Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập).

- Học sinh có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh có kết quả xếp loại học lực Trung bình và hạnh kiểm Khá (năm lớp 9) trở lên (Đối với học sinh học theo mô hình trường học mới có kết quả học tập đạt mức “Hoàn thành” trở lên, có đánh giá về năng lực, phẩm chất đạt mức “Đạt” trở lên ở năm lớp 9) đều được đăng ký thi tuyển vào trường THPT Tử Đà.

c) Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 07 lớp, 294 học sinh. (Tăng 14 học sinh so với chỉ tiêu năm học 2020-2021; Điểm tuyển sinh đầu vào năm học 2020-2021 là: 17đ; Điểm tuyển sinh đầu vào năm 2021- 2022 dự kiến khoảng: 24 điểm)

d) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

đ) Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài:

- Môn thi: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh.

- Hình thức thi: Thi viết (môn Toán và tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận).

- Lịch thi:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

10/6/2021

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

11/6/2021

Sáng

Tiếng Anh

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

- Nội dung đề thi, điểm bài thi

- Nội dung đề thi: Đề thi được ra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình THCS do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu là chương trình lớp 9 THCS (đã được điều chỉnh theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT). Đề thi đảm bảo chính xác, phân hóa được trình độ và năng lực của học sinh, phù hợp với thời gian quy định của từng môn thi.

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 (không) đến điểm 10 (mười), điểm lẻ lấy đến hai chữ số phần thập phân.

e) Tuyển thẳng vào trường THPT Tử Đà các đối tượng sau:

+ Học sinh trường PTDTNT THCS các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng;

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao);

+ Học sinh khuyết tật;

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hoá, văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học;

+ Học sinh đạt giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

f) Điểm xét tuyển

+ Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính như sau:

ĐXT =2(ĐT + ĐV A) +ĐUT + ĐKK

Trong đó ĐT, ĐV, ĐA lần lượt là điểm bài thi môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (tính theo thang điểm 10); ĐUT,  ĐKK lần lượt là điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).

+ Điều kiện xét tuyển: Học sinh có đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định; có đủ 3 bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0 (không); không vi phạm quy chế thi.

g) Nguyên tắc xét tuyển

Xét tuyển từ điểm cao đến điểm thấp của điểm xét tuyển cho đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều học sinh bằng điểm xét tuyển thì tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn; Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Toán, Ngữ văn cao hơn; Điểm trung bình các môn cả năm học lớp 8 cao hơn; Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 8 của môn Toán, Ngữ văn cao hơn.

h) Chế độ ưu tiên

- Cng 2,0 điểm cho nhóm đối tượng 1, bao gồm:

+ Con lit sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao đng 81% trở lên;

+ Con bnh binh mất sức lao đng 81% trlên;

+ Con của ngưi được cấp Giấy chứng nhận ngưi hưng chính sách như thương binh mà người được cp Giấy chng nhn ngưi hưng cnh sách như thương binh bị suy gim khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

- Cộng 1,5 điểm cho nhóm đi tưng 2, bao gồm:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con ca Bà mViệt Nam anh hùng;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao đng dưới 81%;

+ Con ca ngưi đưc cp Giy chng nhận người hưng cnh sách nthương binh mà người được cp Giấy chng nhn ngưi hưng cnh sách như thương binh bị suy gim khả năng lao động dưi 81%”.

- Cng 1,0 điểm cho nhóm đi tưng 3, bao gồm:

+ Người có cha hoc mlà ngưi dân tc thiu số;

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Ngưi học đang sinh sng, hc tập ở các vùng có điu kiện kinh tế - xã hội đc biệt khó khăn theo quy định hiện hành (được quy định tại danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

i) Chế độ khuyến khích

- Cộng 1,5 điểm cho học sinh đạt giải Nhì trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

- Cộng 1,0 điểm cho học sinh đạt giải Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

- Cộng 0,5 điểm cho học sinh đạt giải Khuyến khích trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

Chú ý:

- Học sinh thuộc các đối tượng ưu tiên khác nhau chỉ được cộng điểm ưu tiên ở đối tượng có mức điểm ưu tiên cao nhất.

- Học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh chỉ được cộng điểm khuyến khích của giải cao nhất.

2. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất của Sở GD&ĐT);

- Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực);

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 cấp;

- Học bạ cấp THCS (bản chính);

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách tuyển thẳng, ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

- Giấy xác nhận do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

3. Phát hành hồ sơ:

- Phát hành hồ sơ: Từ 7h00 ngày 24/5/2021

- Thu hồ sơ: Từ 7h00 ngày 31/5/2021 đến 10h00 ngày 05/6/2021

- Địa điểm thu hồ sơ: phòng văn thư (giờ hành chính)

Học sinh đăng ký dự tuyển phải nộp hồ sơ về Hội đồng tuyển sinh nhà trường chậm nhất 10h00 ngày 05/6/2021 (nếu không nộp sẽ không đủ điều kiện để xét tuyển, hồ sơ sẽ bị loại).

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH

STT

Thời gian

Nội dung

1

Từ 7h00 ngày 24/5/2021

Phát hành hồ sơ (bán đơn, hướng dẫn làm hồ sơ)

2

Từ 7h00 ngày 31/5/2021 đến 10h00 ngày 05/6/2021

Thu hồ sơ tuyển sinh

3

09/6/2021

Thí sinh xem SBD, phòng thi tại trường.

4

10-11/6/2021

Thí sinh dự thi theo lịch

6

Từ 18-20/6/2021

Xem kết quả thi. Nộp hồ sơ phúc khảo (nếu có)

7

01/7/2021

Xem kết quả tuyển sinh. Xem kế hoạch nhập trường.

 

Mọi vấn đề có liên quan tới công tác tuyển sinh xin liên hệ với Văn phòng trường để được giải đáp, hướng dẫn. ĐT: 0210.3.770 999 (Cô Hương)./.

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, chi bộ (b/cáo);

- BGH (để chỉ đạo);

- CĐ, Đoàn TN (p/hợp);

- Các trường THCS trên địa bàn (t/báo);

- Website, Fanpage TuDa High School (t/báo);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Anh Hùng

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website